องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองคลัง
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0861483905
นางอินทิรา รัศมี
นักวิชาการพัสดุ
นางจันทร์ศร บุรกรณ์
จพง.การเงินและบัญชี
นางชุติกานต์ แอ่งสุข
จพง.จัดเก็บรายได้
นายสรศักดิ์ เบ้าทอง
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑามาศ พิเดช
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธวัลรัตน์ จารุนัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนันท์ กำจัด
คนงานทั่วไป