messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ฝ่ายบริหาร
นายเสมอ สุทนต์
นายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 086-0343308
นายสมาน ประมาพันธ์
รองนายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 090-9326899
นายสุนทร อุดด้วง
รองนายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 065-2971412
นายวีระยุทธ บุญส่ง
เลขานุการนายกฯ
โทร : 086-2650259
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายมิตรประชา ธรรมคง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
โทร : 08-6034-3312
นายสมหมาย ศรีสะอาด
รองประธานสภาฯ อบต.บ่อแก้ว
โทร : 08-6034-3313
นายสมศรี ไชยพรม
เลขาสภา อบต.บ่อแก้ว
โทร : 08-6034-3314
นายคำผ่อน บุญส่ง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑
โทร : 08-6034-3315
นายไพศาล ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๒
โทร : 08-6034-3316
นางหนูพวน งามมาก
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๓
โทร : 08-6034-3317
นายจีระวัฒน์ ศิริชนะ
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๔
โทร : 08-6034-3318
นางสาวทองพูน ไกรเพชร
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๕
โทร : 08-6034-3319
นางสาววิลัยพรรณ ปัจเวก
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๖
โทร : 08-6034-3320
นางประสงค์ จูมทอง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๗
โทร : 08-6034-3321
นายทองลี จันดากรณ์
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๘
โทร : 08-6034-3322
นายบัวลา ดีเลิศ
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๙
โทร : 08-6034-3323
นายทักษิณ เขมรทอง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๒
โทร : 08-6034-3324
นายสนิท เมยแดง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๔
โทร : 08-6034-3325
นายอธิรัตน์ โสภา
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๕
โทร : 08-6034-3326
นายแสงจันทร์ ชิดชม
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๖
โทร : 08-6034-3327
นายวินัย พัดพรม
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๗
โทร : 08-6034-3328
นายบุญลุ ข้อแก้ว
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๘
โทร : 08-6034-3329
นายชัยภัทร มาระโย
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๙
โทร : 08-6034-3330
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกณัฐพันธ์ นามแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
โทร : 0973424197
จ่าเอกณัฐพันธ์ นามแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0973424197
นายภพสรรค์ รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0984121388
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0861483905
นายมนตรี บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897209464
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0861483905
นางสาวพิริยาพร มงกุฏจอมศรัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0858564390
account_box สำนักปลัด
นายภพสรรค์ รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0984121388
นางเพชรไพลิน โภชนัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอังคณา ธัญญาหาร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอุไร บุษบา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายณัฐพล ประทุมชาติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายศราวุธ หงษ์ลอย
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอุทัย ศิริกา
นักการภารโรง
นางสาวสายสุดา พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมินตรา ทาทองเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายประภาส แจ่มประจ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ อุดด้วง
คนงานทั่วไป
นายอนุศิษย์ เพชรสมัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นางนิยม พรมชาติ
คนครัว
นายสมนึก พรมชาติ
พนักงานขับรถยนต์
นายประชัน คำโสภา
ยามสำนักงาน
account_box กองคลัง
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0861483905
นางอินทิรา รัศมี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางจันทร์ศร บุรกรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางชุติกานต์ แอ่งสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายสรศักดิ์ เบ้าทอง
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑามาศ พิเดช
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธวัลรัตน์ จารุนัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนันท์ กำจัด
คนงานทั่วไป
นางสาวอัญชนิกา สุทนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายมนตรี บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897209464
นายเอกรินทร์ บุญส่ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอมร บุญพามา
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวมะลิวัลย์ ศรีสวัสดิ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายจำนง โสพิศ
ผช.นายช่างโยธา
นายธีรวัฒน์ รัตนา
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 097-224-0387
นายเสกสรรค์ จารุนัย
ผช.นายช่างเขียนแบบ
โทร : 064-527-7247
นายสุพัฒน์ พิเดช
จ้างเหมาบริการประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0861483905
นางกัญจนา จันดาวงศ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสิรินญา จารุนัย
ครูชำนาญการ
นางเรณู บุญสอน
ครูชำนาญการ
นางสาววิภาวดี พรมเสนา
ครูชำนาญการ
นางสาวปราณี จารุนัย
ครูชำนาญการ
นางสาวนงค์เยาว์ งามมาก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวเรืองฤทัย เหตุผล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยสิน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางพรเทวี คำศรี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวจิราวรรณ บุษบา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาววาสนา ศิริบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวพิริยาพร มงกุฏจอมศรัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0858564390
นางสาวศิริมาภรณ์ พันธ์ุเพชรศรี
นักพัฒนาชุมชน
account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวสุกัญญา ธัญญาหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ