องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ฝ่ายบริหาร
นายเสมอ สุทนต์
นายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 086-0343308
นายสมาน ประมาพันธ์
รองนายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 090-9326899
นายสุนทร อุดด้วง
รองนายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 065-2971412
นายวีระยุทธ บุญส่ง
เลขานุการนายกฯ
โทร : 086-2650259
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายมิตรประชา ธรรมคง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
นายสมหมาย ศรีสะอาด
รองประธานสภาฯ อบต.บ่อแก้ว
นายสมศรี ไชยพรม
เลขาสภา อบต.บ่อแก้ว
นายคำผ่อน บุญส่ง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑
นายไพศาล ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๒
นางหนูพวน งามมาก
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๓
นายจีระวัฒน์ ศิริชนะ
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๔
นางสาวทองพูน ไกรเพชร
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๕
นางสาววิลัยพรรณ ปัจเวก
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๖
นางประสงค์ จูมทอง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๗
นายทองลี จันดากรณ์
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๘
นายบัวลา ดีเลิศ
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๙
นายทักษิณ เขมรทอง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๒
นายสนิท เมยแดง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๔
นายอธิรัตน์ โสภา
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๕
นายแสงจันทร์ ชิดชม
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๖
นายวินัย พัดพรม
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๗
นายบุญลุ ข้อแก้ว
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๘
นายชัยภัทร มาระโย
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๙
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกณัฐพันธ์ นามแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
โทร : 0973424197
จ่าเอกณัฐพันธ์ นามแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0973424197
นายภพสรรค์ รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0984121388
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0861483905
นายมนตรี บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897209464
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0861483905
นางสาวพิริยาพร มงกุฏจอมศรัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0858564390
account_box สำนักปลัด
นายภพสรรค์ รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0984121388
นางเพชรไพลิน โภชนัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอังคณา ธัญญาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอุไร บุษบา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณัฐพล ประทุมชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวสายสุดา พรหมทา
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นายประภาส แจ่มประจ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ อุดด้วง
คนงานทั่วไป
นายอนุศิษย์ เพชรสมัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นางนิยม พรมชาติ
คนครัว
นายสมนึก พรมชาติ
พนักงานขับรถยนต์
นายประชัน คำโสภา
ยามสำนักงาน
account_box กองคลัง
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0861483905
นางอินทิรา รัศมี
นักวิชาการพัสดุ
นางจันทร์ศร บุรกรณ์
จพง.การเงินและบัญชี
นางชุติกานต์ แอ่งสุข
จพง.จัดเก็บรายได้
นายสรศักดิ์ เบ้าทอง
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑามาศ พิเดช
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธวัลรัตน์ จารุนัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนันท์ กำจัด
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายมนตรี บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897209464
นายเอกรินทร์ บุญส่ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอมร บุญพามา
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นายวิจิตร์ แสงใส
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวมะลิวัลย์ ศรีสวัสดิ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายจำนง โสพิศ
ผช.นายช่างโยธา
นายอุทัย ศิริกา
จ้างเหมาบริการประปา
นายสุพัฒน์ พิเดช
จ้างเหมาบริการประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0861483905
นางกัญจนา จันดาวงศ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสิรินญา จารุนัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเรณู บุญสอน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภาวดี พรมเสนา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปราณี จารุนัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนงค์เยาว์ งามมาก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเรืองฤทัย เหตุผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยสิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพรเทวี คำศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราวรรณ บุษบา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาสนา ศิริบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวพิริยาพร มงกุฏจอมศรัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0858564390
นางสาวศิริมาภรณ์ พันธ์ุเพชรศรี
นักพัฒนาชุมชน
account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวสุกัญญา ธัญญาหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ