องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายคำสิงห์ พรหมทา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จ่าเอกณัฐพันธ์ นามแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภพสรรค์ รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมนตรี บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางหนูเหลื่อม กายชาติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม