messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
27 มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคสล. | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
19 มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
11 มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
13 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานการเงินประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
15 มกราคม 2567
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
15 มกราคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
19 ธันวาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 42
18 ธันวาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
22 พฤศจิกายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ2567 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 63
21 พฤศจิกายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
30 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
25 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 50
20 ตุลาคม 2566
ประกาศเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 44
9 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส4 )ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 43
8 ตุลาคม 2566
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 194
5 ตุลาคม 2566
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 47
5 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 40
5 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
4 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
4 ตุลาคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 167 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9