องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box สำนักปลัด
นายภพสรรค์ รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเพชรไพลิน โภชนัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอังคณา ธัญญาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอุไร บุษบา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสายสุดา พรหมทา
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นายประภาส แจ่มประจ่าง
นักการภารโรง
นายสหรัฐ อุดด้วง
คนงานทั่วไป
นายอนุศิษย์ เพชรสมัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นางนิยม พรมชาติ
แม่บ้าน
นายสมนึก พรมชาติ
พนักงานขับรถยนต์
นายประชัน คำโสภา
ยามสำนักงาน