messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0861483905
นางกัญจนา จันดาวงศ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสิรินญา จารุนัย
ครูชำนาญการ
นางเรณู บุญสอน
ครูชำนาญการ
นางสาววิภาวดี พรมเสนา
ครูชำนาญการ
นางสาวปราณี จารุนัย
ครูชำนาญการ
นางสาวนงค์เยาว์ งามมาก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวเรืองฤทัย เหตุผล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยสิน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางพรเทวี คำศรี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวจิราวรรณ บุษบา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาววาสนา ศิริบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ