องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0861483905
นางกัญจนา จันดาวงศ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสิรินญา จารุนัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเรณู บุญสอน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภาวดี พรมเสนา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปราณี จารุนัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนงค์เยาว์ งามมาก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเรืองฤทัย เหตุผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยสิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพรเทวี คำศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราวรรณ บุษบา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาสนา ศิริบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ