messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 100 |
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 97 |
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 115 |
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 127 |
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 97 |
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 81 |
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 108 |
มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 108 |
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 1273 |
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 92 |
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 90 |
มาตรฐานการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 112 |
คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 110 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1