messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview56
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview103
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview92
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview98
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview82
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview63
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview157

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview89
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview83
ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview79

folder ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview57
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview81
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview73
ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview88
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview64
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview78
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview75
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
file ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview82
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview123
ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview83
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview96
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview80
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview77