ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง