ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท.วังหิน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง