ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑๑ - ห้วยคล้า จำนวน ๓ ช่วง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ