ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขนาด ๑.๒ x ๒.๕ เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง